Přeskočit na obsah

Ministerstvo zdravotnictví se přišlo s pracovním výborem poradit o digitální přívětivosti

Ministerstvo zdravotnictví

Na poslední schůzi Pracovního výboru pro digitálně přívětivou legislativu se kromě běžné agendy projednávala také příprava nového zákona o elektronizaci zdravotnictví. Je to vůbec poprvé, co se pracovní výbor zabývá připravovanou právní normou na žádost jejího autora.

Že tvořit digitálně přívětivou legislativu je jednou ze základních povinností pro autory nových i měněných právních norem, mají vědět všechna ministerstva. Tato oblast je relativně nová, neboť se jí na vládní úrovni věnujeme teprve necelé dva roky, už jsou zde konkrétní výsledky a ukázky toho, že to jde. Ministerstvem, které v této souvislosti vyvíjí příkladnou spolupráci, je Ministerstvo zdravotnictví a také ÚZIS. Problematice přípravy nového zákona o elektronickém zdravotnictví se i našem webu čas od času věnujeme. Jedná se o jednu z klíčových sektorových norem elektronizace, která má poprvé v jednom jediném zákoně zakotvit úplně všechno týkající se elektronice zdravotnictví, od stanovení rolí, přes povinnosti, až třeba po podmínky, za kterých bude možné sdílet elektronickou zdravotní dokumentaci. Svým rozsahem se nepochybně jedná o jednu z nejlepších složitějších právních norem věnujících se digitalizaci určitého segmentu. Tomu odpovídá i rozsah a preciznost nyní projednávaného věcného záměru nového zákona, který je těsně před schválením vládou.

Samo Ministerstvo zdravotnictví je patřičně pyšné na to, že se jedná o jeden z prvních rezortů, kde problematiku souladu připravované legislativy s principy digitálně přívětivé legislativy berou vážně. Vůbec poprvé tak sám předkladatel přišel před Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu a přednesl nejen teze připravovaného zákona, ale i podrobně vylíčil stav projednávání věcného záměru, a především stav a problémy související s přípravou konkrétního paragrafového znění.

Členové pracovního výboru byli s předneseným materiálem spokojení a vyjádřili souhlasné stanovisko k souladu s principy digitálně přívětivé legislativy a eGovernmentu. Pochopitelně jsou zde stále ještě otevřené otázky, jako je například konkrétní sada podmínek pro sdílení elektronické zdravotní dokumentace, nebo elektronická identita zdravotnických pracovníků. Zákon jako takový jde ale vůči elektronizaci veřejné správy správným směrem.

Příslušné hlavní a dílčí cíle Informační koncepce počítají s aktivní rolí pracovního výboru při přípravě legislativy tak, aby nedocházelo ke stále se opakujícím pochybením při přípravě nových zákonů spočívajících zejména v nerespektování principů eGovernmentu a v neustálých snahách o vynucování dokládání údajů ze strany klientů, i když těmito údaji již veřejná správa disponuje. Proto byl vytvořen Pracovní výbor pro digitální přívětivou legislativu, aby mohl poskytovat nejen konzultace a rady předkladatelům zákonů, ale aby měl aktivní roli zejména při posuzování souladu připravované legislativy s principy digitalizace. Na spolupráci se sektorem zdravotnictví se ukazuje, že pracovní výbor má smysl i pro tvůrce a předkladatele zákona, sami zástupci rezortu zdravotnictví po jednání pracovního výboru hodnotili diskuzi jako velice plodnou a poděkovali členům pracovního výboru za aktivní příspěvky i za pomoc s řešením některých dosud nedořešených otázek.

Zdroj: digilegislativa.cz

Napsat komentář