Přeskočit na obsah

Pozvánka na konferenci:

Digitalizace veřejné správy s využitím open source řešení v zemích V4

Konference je zaměřená na open source řešení v rámci digitalizace státu a výměnu zkušeností s jeho implementací pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka.

Konferenci pořádá poslanec Parlamentu České republiky Robert Králíček (ANO), místopředseda podvýboru pro e-Government ve spolupráci s Open-source Aliancí.

Termín: Pondělí 3. února 2020 od 10.00 hod. v budově Poslanecké sněmovny, v sále J205, Sněmovní 1, Praha 1.

Témata:

Možnosti efektivního využití open source technologií v digitalizaci státu

Způsoby využití a implementace open source technologií v zemích V4

Předběžný program

9:30-10:00 Registrace
10:00-10:05 Uvítání
10:05-10:10 Úvodní slovo – Premiér ČR Andrej Babiš
10:10-10:15 Radek Vondráček, Předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

10:15-11:00 Robert Králíček, poslanec Parlamentu ČR a Vladimír Dzurilla, Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci ČR

11:00-11:30 Zkušenosti s digitalizací státní správy, Jaroslav Kmeť, Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Slovensko

11.30-12:00 Coffee break
12:00-12:30 Zkušenosti s digitalizací státní správy, Polsko
12:30-13:00 Zkušenosti s digitalizací státní správy, Maďarsko
13:00-14:00 Oběd

Komerční blok
14:00-14:30 Open-source Aliance
14:30-15:00 Legislativní rámec, připravenost a právní rizika použití open source, Advokátní kancelář ROWAN LEGAL
15:00-15:30 Bezpečnost vs open source řešení
15:30-16:00 Q&A a Závěr konference

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  Digitization of public administration using open source solutions in the V4 countries

  The conference is focused on open source solutions within the framework of the digitization of the state and exchange of experience with its implementation under the auspices of the Chairman of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic Radek Vondráček.

  The conference is organized by Robert Králíček (ANO), Deputy Chairman of the Czech Republic, Vice-Chairman of the e-Government Subcommittee in cooperation with the Open-source Alliance.

  Deadline: Monday, February 3, 2020 from 10.00 am in the building of the Chamber of Deputies, hall J205, Sněmovní 1, Prague 1.

  Topics:

  Possibilities of effective use of open source technologies in the digitization of the state

  Ways of using and implementing open source technologies in V4 countries

  Preliminary program:

  9:30-10:00 Registration
  10:00-10:05 Welcome and opening
  10:05-10:10 Foreword – Prime Minister of the Czech Republic Andrej Babiš
  10:10-10:15 Radek Vondráček, Chairman of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic

  10:15-11:00 Robert Králíček, Member of the Parliament of the Czech Republic and Vladimír Dzurilla, Government Commissioner for IT and Digitization of the Czech Republic

  11:00-11:30 Experience with digitization of state administration, Jaroslav Kmeť, Government Commissioner for IT and Digitization Slovakia

  11.30-12:00 Coffee break
  12:00-12:30 Experience with digitization of state administration, Poland
  12:30-13:00 Experience with digitization of state administration, Hungary
  13:00-14:00 Lunch

  Commercial block
  14:00-14:30 Open-source Aliance
  14:30-15:00 Legislative framework, preparedness and legal risks of using open source, ROWAN LEGAL
  15:00-15:30 Security vs open source solutions
  15:30-16:00 Q&A a End