Přeskočit na obsah

Praha podruhé žádá Parlament o posílení postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu

Praha návrh zákona sněmovna

Radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová včera již podruhé zaslala za hl. m. Prahu do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o majetku České republiky, která by měla zavést předkupní právo pro obce a kraje při prodeji majetku státu a který v minulém období Poslanecká sněmovna nestihla projednat.

Koncem června 2019 zaslalo hlavní město Praha poprvé Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Smyslem této zákonodárné iniciativy bylo v případě, že stát prodává nějaký svůj majetek, poskytnout územním samosprávným celkům předkupní právo k těm hmotným nemovitým věcem, které se nacházejí v jejich katastrálním území a které potřebují k plnění svých funkcí. Současný právní předpis stanovuje, že nepotřebný státní majetek může být převeden ve prospěch právnických nebo fyzických osob až poté, neprojeví-li o něj zájem jiná organizační složka státu. Neupravuje však dostatečně situace, kdy nemovité věci potřebuje pro plnění veřejného zájmu územní samosprávný celek. Pokud územní samosprávný celek chce nabýt přebytečný majetek státu a nenaplní podmínky pro bezúplatný převod, dostává se do stejného postavení jako ostatní právnické a fyzické osoby, tedy může se účastnit dražby, ale na rozdíl od soukromých subjektů je svázán zákonnou regulací svého hospodaření a rozhodování. Například jako účastník veřejné dražby může využít jen ty finanční prostředky, které má pro tento účel vyhrazeny.

„Územní samosprávné celky mohou zmíněné nemovitosti potřebovat například pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, občanské vybavenosti nebo pro zajištění řady dalších svých funkcí. Přitom se při veřejných dražbách státního majetku dostávají do zřetelně nevýhodnějšího postavení nežli ostatní účastníci. Důsledkem této situace může být v nejhorším případě i to, že veřejně potřebné pozemky skončí v rukou spekulantů, od kterých je pak obce musí draze vykupovat,“ vysvětluje radní Kordová Marvanová a pokračuje: „Proto jsme považovali za nezbytné navrhnout takovou úpravu zákona, která by poskytovala jednoznačná pravidla umožňující transparentní prodej a využití nepotřebného majetku státu v souladu s veřejným zájmem. V navrhované novele je stanovena lhůta šesti měsíců, během které se má obec nebo kraj rozhodnout, zda předkupního práva využije, a oznámit své rozhodnutí státu nebo státnímu podniku. Pokud se rozhodne zmíněného práva využít, bude jí nemovitost odprodána za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.“

Ačkoli tato zákonodárná iniciativa ležela v Poslanecké sněmovně více než dva roky, bývalá sněmovna ji do konce funkčního období nestihla projednat. A protože podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je třeba neprojednané a nerozhodnuté návrhy podat znovu, Praha musela tento svůj návrh předložit podruhé.

Radní Hana Kordová Marvanová k tomu dodává: „S opakovaným podáním návrhu jsme nijak neotáleli. Jedná se totiž o dlouhodobý problém, na který upozorňuje nejen Praha, ale i jiné obce a kraje a další instituce, např. Asociace krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky. Doufám, že si nově zvolená Poslanecká sněmovna uvědomí, že jde o důležitý krok směrem k naplňování veřejného zájmu, a náš návrh co nejdříve projedná a hlavně podpoří.“

TZ

Napsat komentář