Přeskočit na obsah

S počátkem roku 2022 vstoupila v platnost nová mapa regionální podpory

ČESKO – Mapa regionální podpory použitelná od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027

Od začátku ledna 2022 vstupuje v platnost nová mapa regionální podpory pro Českou republiku, kterou schválila Evropská komise na základě nových Pokynů k regionální státní podpoře. Mapa je schválena na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027.

Mapa regionální podpory definuje, které regiony v České republice jsou způsobilé pro regionální podporu a zároveň stanoví maximální možnou míru podpory v těchto regionech, vyjádřenou jako procento ze způsobilých nákladů.

Podle schválené mapy regionální podpory do podporovaných oblastí v České republice spadají dle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) regiony NUTS II Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Maximální míra podpory v těchto regionech činí 30 %, s výjimkou regionu NUTS II Severozápad, ve kterém je míra podpory stanovena na 40 %.

Regiony NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod spadají nově do oblastí způsobilých dle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. Maximální míra podpory se v nich pohybuje v rozmezí od 15 % do 25 %. Míra podpory v těchto regionech se bude v průběhu doby platnosti mapy, a pro jednotlivé regiony, lišit.

Míru podpory ve výši 25 % mohou po celé období platnosti mapy čerpat investice realizované ve jmenovitě uvedených okresech: Rakovník, Kladno, Mělník, Tachov a Plzeň – sever. V regionech NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod, mimo tyto uvedené okresy, činí maximální míra podpory 20 % a od 1. ledna 2025 dojde k jejímu snížení o 5 p.b. na maximální míru 15 %.

Region NUTS II Praha zůstává nadále nezpůsobilý pro poskytnutí regionální podpory.

U velkých investičních projektů, tj. u počáteční investice se způsobilými náklady přesahujícími 50 mil. EUR, se tyto maximální intenzity podpory upravují v souladu s čl. 19 odst. 3 Pokynů k regionální podpoře či v případě regionální investiční podpory poskytované dle čl. 13 a 14 obecného nařízení o blokových výjimkách (nařízení Komise č. 651/2014, tzv. GBER) v souladu s čl. 2 odst. 20 GBER.

Možnost zvýšit maximální míru podpory pro malé a střední podniky o 20 či 10 p.b. (dle velikosti podniku) se týká investičních projektů se způsobilými náklady nepřesahujícími 50 mil. EUR. Zda je možno využít příplatky pro malé a střední podniky u konkrétních programů či ad hoc podpor je na rozhodnutí poskytovatele předmětné podpory.

Jakmile Evropská komise schválí pro Českou republiku územní plán spravedlivé transformace, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže provede další notifikaci s návrhem na zvýšení maximální míry podpory pro území určená pro podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Mapu regionální podpory je nezbytné aplikovat zejm. v případech regionální investiční podpory poskytované jak na základě GBER, tak na základě Pokynů k regionální podpoře; v případě využití Pokynů je třeba provést notifikaci příslušného opatření podpory Evropské komisi.

TZ

ČESKO – Mapa regionální podpory použitelná od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027

Napsat komentář