Přeskočit na obsah

Digitální Česko

Digitální Česko

Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Přes optimistický start a nadějné pilotní fáze projekt ustrnul a dále se příliš nerozvíjel a nepřinesl obyvatelům země očekávané nové možnosti komunikace s úřady a služby v odpovída jící míře.

Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav. Chceme nastartovat a začít dodávat služby pro občany a firmy efektivně, s jasnou vizí i pro další volební období. Kompletní digitalizace bude kvůli své náročnosti a zásahu do mnoha agend trvat více volebních období. Proto chceme započít změnu a s podporou ostatních parlamentních stran a hnutí, s odborníky, s profesními sdruženími a asociacemi ze soukromého a institucionálního sektoru s cílem společně budovat Digitální Česko.

Máme jedinečnou šanci k digitální přestavbě Česka. Moderní Česko potřebuje digitální revoluci. To znamená úplné pokrytí cenově dostupným vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana. Fungující eGovernment znamená vznik moderní, rychlé a přívětivé digitální státní správy, která bude šetřit náklady státu a čas občanům. Dostaneme služby pro občany, podnikatele, firmy a instituce do každého počítače.

Naším cílem je připravit komplexní a perspektivní digitální strategii České republiky se zaměřením na služby pro občany. V rámc i projektu připravíme a za jistíme nezaměnitelnou koordinační roli státu a státních orgánů. Cílem je zlepšení efektivity státní správy, zjednodušení a zpřehlednění využívání digitálních technologií pro komunikaci se státními orgány, zvýšení uživatelské dostupnosti služeb pro všechny občany a v důsledku realizace projektu tak i úsporu vynakládaných veře jných prostředků pro fungování státní a místní správy. Současně tak dojde i k posílení role digitální datové infrastruktury na úroveň dalších fungujících infrastruktur (například dopravní).

Dalším cílem je ve spolupráci se sociálními partnery a s dalšími subjekty vytvořit prostředí, podporující českou společnost v digitální transformaci, tzv. Společnost 4.0. Vzhledem k horizontálnímu a průřezovému pojetí jednotného digitálního trhu v Evropě (European Digital Single Market) je koordinace evropského rozměru digitální agendy nezbytná. Prioritami České republiky v oblasti jednotného digitálního trhu je revize legislativy, nová pravidla pro ochranu autorských práv, rozvoj evropské datové ekonomiky a volného toku neosobních údajů, zajištění kybernetické bezpečnosti, podpora přeshraničního elektronického obchodu, vyvážené prostředí pro online platformy a nové trendy jako je umělá inteligence, robotizace nebo Internet věcí. Plnění tohoto cíle je klíčovým předpokladem významného posunu v celé oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje, ICT infrastruktury, legislativy, trhu práce a standardizace.

K realizaci viditelné a pro občany a firmy užitečné změny je nutné zaměřit se a učinit klíčová opatření zejména v oblastech uživatelsky přívětivých online služeb, digitálně přívětivé legislativy a centrální koordinaci ICT. Změny v těchto oblastech musí být provázané, dobře zacílené a diskutované jak s veřejnou správou, tak se soukromým sektorem. Úzká spolupráce poskytovatelů digitálních služeb ve veřejné správě a v soukromém sektoru, je jich schopnost sdílet ICT infrastrukturu, znalosti, zkušenosti, a především schopnost vnímat potřeby občanů a firem – klientů, je nezbytnou podmínkou pro kvalitativní posun v této oblasti.

Koordinace digitalizace

Zavedeme jednu Centrální IT autoritu pro digitalizaci státu řízenou vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, která bude podléhat přímo premiérovi. Bude zastřešovat tvorbu standardů, koordinaci prací, enterprise architekturu a další činnosti, které zjednoduší ministerstvům rozvoj služeb. Vytvoříme vládní akční plán s jasnými termíny, kdy budou agendy jednotlivých ministerstev a státních úřadů zapojeny do Digitálního Česka. Zkoncentrujeme IT agendu, definujeme základní standardy platné pro státní správu, budeme centrálně řídit náklady, architekturu a dodávky projektů, za které Centrální IT autorita ponese přímou odpovědnost.

Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě. Zde bude možné odevzdat daňové přiznání, seznámit se s nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která veřejná instituce se dívala na vaše osobní údaje a žádat vysvětlení. Součástí této digitální identity bude občanský průkaz s čipem, který existuje již dnes.

Vyřešíme problematiku služeb, jako je Uber nebo Airbnb, a platformám nastavíme jasná pravidla z hlediska spravedlivého zdanění na jedné straně a z pohledu jednoduchého, uživatelsky komfortního přístupu na straně druhé.

Pro urychlený rozvoj digitálních služeb ve veřejném sektoru, zprůchodnění a zkvalitnění služeb v sektoru soukromém a pro případnou možnost sdílení některých služeb napříč veřejným a soukromým sektorem, je třeba zmapovat všechny právní předpisy, které v sobě obsahují případné bariéry pro úspěšnou implementaci digitálních technologií, a zároveň trvale sledovat, aby v nově přijímané legislativě se neobjevovaly bariéry další nebo nové. Budeme prosazovat digitálně přívětivou legislativu, každý nový návrh jakékoliv právní normy určené k projednání vládou ČR bude muset obsahovat kromě již existujících analýz dopadů i tzv. ITIA (information technology impact analysis).

K vytvoření Digitálního Česka je třeba několika zásadních kroků:

Dobudujeme vysokorychlostní internetovou síť po celé České republice. Důležité je, aby stát vytvořil takové podmínky, které budou operátory motivovat k dostavbě sítí i tam, kde dnes připojení není. Využijeme principu sdílených služeb a budeme je provozovat na sdílené inf rastruktuře, ekonomicky výhodném konceptu, využívaném ve všech státech s vysokou úrovní digitalizace.

Místo složitých a velkých veřejných zakázek budeme soutěžit jednotlivé menší, nic méně vzájemně kompatibilní a spolupracující části a platformy, které zapadnou do celkové architektury. V maximální míře budeme využívat sdílených služeb, a to nejen datových center a serverů, ale i celých agend společných pro více úřadů.

Vytvoříme moderní centrální portál státu, kde bude pro občany jednoduché najít informace a vyřídit tam, co potřebujeme. Elektronicky, moderně, přehledně.

Na modernizaci státu budeme spolupracovat s odborníky z ostatních politických stran a hnutí a společně změníme zákony. Digitálně přívětivá legislativa se musí stát nezbytnou součástí reformy celého našeho právního řádu.

Využijeme také volnou kapacitu dnes již jednotlivými ministerstvy vybudovaných komunikačních sítí, které jsou ve vlastnictví státu (přímo či prostřednictvím státních podniků), k propojení jednotlivých subjektů státní správy. Občané musí mít zajištěno, že jejich přístup k internetu nebude omezován.

Budeme prosazovat co největší konkurenci na telekomunikačním trhu, což povede ke snížení cen a zlepšení služeb. Použijeme k tomu frekvence, které budou uvolněny přechodem na nový standard digitálního televizního vysílání. Tento přechod pak uděláme tak, aby byl sociálně co nejcitlivější, a podpoříme sociálně nejslabší skupiny tak, aby nikdo nepřišel o možnost přijímat televizní vysílání zdarma.

Všechna dostupná a zveřejnitelná data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňována jako otevřená data. To podpoří další rozvoj služeb založených na těchto datech.

Snadný přístup k informacím o fungování veře jné správy je jedním ze základních prvků moderního digitálního státu. Proto zlepšíme přístup občanů k informacím, a to i o hospodaření veře jných institucí tak, aby byly informace poskytovány včas a bez nepřiměřených nákladů.

Digitální Česko znamená výhodu i pro občany, kteří s internetem neumě jí pracovat. Díky propojení všech databází si budou moci vyřídit vše potřebné na nejbližší poště, bez zbytečného dojíždění. Samozře jmostí bude online platba u všech státních institucí České republiky.

Napsat komentář