Dodavatel bez potřebného oprávnění k plnění zakázky nemá aktivní legitimaci k podání námitek a návrhu

geologický průzkum

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný Podnikatelským inkubátorem Kroměříž, spol. s r. o., a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž Úřad konstatoval, že navrhovatel neprokázal svou aktivní legitimaci k podání námitek zadavateli a návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, v němž se navrhovatel dožadoval zrušení zadávacího řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR na uzavření rámcové dohody na geotechnické průzkumy středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022.

Námitky navrhovatele se týkaly údajné praxe zadavatele spočívající v provádění geotechnických průzkumů takřka výhradně na podkladě rámcových dohod, jeho požadavků na profesní způsobilost, technickou kvalifikaci a dalších zadávacích podmínek rámcové dohody.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek může námitky proti zadávacím podmínkám podat dodavatel, kterému hrozí nebo vznikla újma postupem zadavatele. K podání námitek a návrhu je dle Úřadu aktivně legitimován pouze subjekt, jenž je schopen alespoň částečně poskytnout plnění poptávané v zadávacím řízení a jemuž v důsledku tvrzeného porušení zákona ze strany zadavatele hrozí nebo vznikla újma v podobě ohrožení alespoň jeho potenciální možnosti veřejnou zakázku získat a realizovat. Na druhou stranu není dle Úřadu v obecné rovině aktivně legitimován zejména takový dodavatel, který nedisponuje potřebným živnostenským či jiným veřejnoprávním oprávněním k plnění veřejné zakázky.

Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval, aby dodavatelé disponovali alespoň oprávněním k podnikání v oborech výkon zeměměřických činností, geologické práce, hornická činnost a činnosti prováděné hornickým způsobem a projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (zásadním je zejména oprávnění k podnikání v oboru geologické práce, který je vázanou živností). Navrhovatel nedisponuje žádným z těchto oprávnění potřebných k realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, a proto není oprávněn realizovat její stěžejní (vyhrazenou) část (tj. odborný geotechnický průzkum staveb). O možné spoluúčasti dalšího dodavatele či dodavatelů, kteří disponují příslušnými požadovanými oprávněními, navrhovatel neuvedl v námitkách žádné informace. Pokud navrhovatel není oprávněn zakázku získat, nemůže mu vzniknout v důsledku domnělého nezákonného postupu zadavatele žádná újma a není tedy oprávněn k podání námitek a návrhu.

TZ