Legislativní rada vlády opětovně projednala návrhy změn v oblasti volebního práva

volby zákon změna Senát

Nejprve se Legislativní rada vlády věnovala návrhům změn v jejích pracovních komisích.

Následně se Legislativní rada vlády opětovně zabývala návrhy změn v oblasti volebního práva, které vládě předložilo Ministerstvo vnitra. Jedná se o soubor 3 návrhů právních předpisů sestávající z návrhu novely Ústavy, návrhu nového zákona o správě voleb a s ním souvisejícího návrhu doprovodného změnového zákona. Legislativní rada vlády se uvedenými návrhy právních předpisů zabývala již na svém 274. zasedání dne 3. listopadu 2022 a jejich projednávání tehdy přerušila za účelem jejich dopracování.

Hlavním cílem návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., je zavedení stálých volebních obvodů pro volby do Senátu a stanovení pevného termínu konání řádných voleb do Senátu a do zastupitelstev obcí a krajů, a to na první celý týden měsíce října. Stanovení, ve kterých konkrétních dnech tohoto týdne se mají volby konat, je pak přenecháno volebnímu zákonu, přičemž v navazujícím a souběžně předloženém návrhu zákonu o správě voleb se navrhuje, že půjde o jednodenní volby konané v pátek.

Diskuze Legislativní rady vlády k předloženému návrhu ústavního zákona se vedla zejména nad pravidly pro vymezení a změnu volebních obvodů pro volby do Senátu, možností provést změnu územního vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu nejdříve po uplynutí 12 let od poslední takové změny, důvody, za kterých lze k takové změně přistoupit, zohledněním dvoukolovosti voleb do Senátu a prodloužením volebního období ve smyslu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Po skončení rozpravy Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh ústavního zákona schválit ve znění připomínek uvedených ve stanovisku Legislativní rady vlády.

Dále se Legislativní rada vlády zabývala návrhem zákona o správě voleb, jehož cílem je v jednom zákoně spojit společná pravidla volební agendy, která jsou dosud obsažena v jednotlivých zákonech upravujících různé druhy voleb; jde například o problematiku volebních orgánů, kandidatury i průběhu hlasování i některých procesních otázek. Na zasedání Legislativní rady vlády byly krátce diskutovány drobné nejasnosti a návrhy na zpřesnění textu návrhu zákona. Po skončení rozpravy Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění připomínek uvedených ve stanovisku Legislativní rady vlády.

Poté Legislativní rada vlády projednávala návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb. Hlavním cílem změnového návrhu zákona je vyjmout z volebních zákonů pravidla, která budou nově jednotně upravena v zákoně o správě voleb, například volební orgány, registrační řízení nebo společné podmínky průběhu hlasování. Zároveň jsou ve volebních zákonech zohledňovány nově navrhované změny a související nová terminologie, a to především v návaznosti na elektronizaci volebního procesu. Legislativní rada vlády prodiskutovala návrhy na úpravu a zpřesnění textu návrhu zákona mj. i ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu související s nadcházející volbou prezidenta republiky. Po rozpravě k návrhu zákona doporučila Legislativní rada vlády vládě návrh zákona schválit ve znění svých připomínek, jež budou obsaženy ve stanovisku Legislativní rady vlády.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...