NSS zprostil kárné žaloby bývalého nejvyššího žalobce Pavla Zemana

NSS právo soudy

Nejvyšší správní soud jako soud kárný zprostil kárného obvinění JUDr. Pavla Zemana, bývalého nejvyššího státního zástupce. Ministryně spravedlnosti mu v kárné žalobě kladla za vinu, že v postavení nejvyššího státního zástupce schválil a v prosinci 2019 podepsal dovolání v trestní věci týkající se vydání osvědčení o československém občanství Josefiny Czerninové, aniž by rozhodnutí o podání dovolání delegoval na některého ze svých náměstků a upozornil na svůj vztah k věci. Podle ministryně spravedlnosti přitom měl k dané trestní věci osobní poměr, jelikož výsledek trestního řízení byl způsobilý mít přímý vliv na soukromoprávní pozemkový spor, ve kterém vystupuje osobní přítel kárně obviněného. V tomto sporu měl Pavel Zeman dříve působit jako zprostředkovatel ve snaze dosáhnout smírného řešení a s tímto cílem inicioval a uskutečnil v průběhu roku 2014 tři schůzky s příbuzným druhé strany sporu. Soud se tedy nezabýval, ani zabývat nemohl, vhodností samotných schůzek. Ty mohl vzít v úvahu jen při hodnocení míry vztahu Pavla Zemana k projednávané věci.

Kárný senát se zabýval několika okruhy právních i skutkových otázek. V prvé řadě dospěl k závěru, že nezaniká odpovědnost Pavla Zemana za skutky, za kterých se případně dopustil z pozice nejvyššího státního zástupce, ačkoliv na tuto funkci rezignoval. I nadále je státním zástupcem a zákon nerozlišuje mezi kárnou odpovědností vedoucích státních zástupců a řadových státních zástupců. Dospěl také k závěru, že pokud je nejvyšší státní zástupce podjatý, může se z důvodu této podjatosti vyloučit, přičemž v takovém případě by za něj příslušný úkon učinil jeho náměstek.

Jak k tomu uvedl předseda kárného senátu Petr Mikeš: „Nestrannost státních zástupců je významnou hodnotou, která je důležitá pro důvěru veřejnosti v jejich práci. Právní úpravu je tedy třeba vykládat tak, aby i nejvyššímu státnímu zástupci umožňovala se vyloučit z rozhodování o určité věci, pokud budou v dané věci důvody pochybovat o jeho nepodjatosti.“

Více zde: http://www.nssoud.cz/NSS-zprostil-karne-zaloby-byvaleho-nejvyssiho-zalobce-Pavla-Zemana/art/32941