Přeskočit na obsah

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti připravilo metodiku ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Ačkoliv nebyla přijata národní úprava, nevyhne se Česká republika některým závazkům, které pro ni ze Směrnice vyplývají. Transpoziční lhůta pro členské státy totiž vyprší již dne 17. prosince 2021.

Ministerstvo spravedlnosti předpokládá průběžnou úpravu metodiky a její doplnění v důsledku konzultací s dotčenými subjekty, zjišťování dobré a špatné praxe a legislativního vývoje. Aktuální verze metodiky bude vždy ke stažení na odkaze: Ke stažení – Portál justice.

Z pohledu obcí a měst je podstatné, že Směrnice zakládá přímý účinek, což znamená povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému (dále jen „VOS“) a nastavení procesů vyřizování zpracování a uchovávání oznámení v rámci VOS. Povinnost se vztahuje na obce s více než 10 000 obyvateli. Obce mohou VOS sdílet, zejména v rámci dobrovolných svazků obcí.

Obce s více než 10 000 obyvateli budou v důsledku přímé aplikovatelnosti Směrnice v rámci VOS povinny zajistit:

  • Určení osoby odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním (tzv. příslušná osoba).
  • Aby informace o způsobech oznamování prostřednictvím VOS a Ministerstva spravedlnosti a označení příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailová nebo jiná adresa pro doručování byly uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • Aby oznamovateli bylo umožněno podat oznámení prostřednictvím VOS písemně nebo ústně (a v případě ústního oznámení na jeho žádost i osobně v přiměřené lhůtě).
  • Aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba a aby byla zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v oznámení (zachovávání důvěrnosti).
  • Řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou. Ta se přitom bude řídit zejména vnitřním předpisem zaměstnavatele, který by měl podrobněji stanovit její oprávnění, např. vyžadovat součinnost od ostatních zaměstnanců povinného subjektu, vyžadovat písemnosti či vstupovat do kanceláří a jiných prostor zaměstnavatele.
  • Aby oznamovatel byl vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho podání a o výsledcích posouzení oznámení do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.
  • Přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení. Vhodná opatření k nápravě bude v závislosti na svých zjištěních navrhovat příslušná osoba. Povinný subjekt sice nebude tímto návrhem vázán, nicméně bude povinen nějaké vhodné opatření přijmout. V opačném případě se může vystavit např. riziku uveřejnění oznámení a s tím spojeným rizikům represe a poškození reputace.
  • V souladu se směrnicí může povinný subjekt vedením VOS pověřit třetí osobu. Tím není nicméně dotčena jeho odpovědnost za plnění výše uvedených povinností.

Podrobnější výklad k nastavení VOS a vyřizování oznámení je uveden v metodice. V metodice jsou v souladu se Směrnicí vymezeny i oblasti, jichž se oznámení může týkat.

Zdroj: SMO

@RadekVyskovsky

Napsat komentář