Praha si nechá zpracovat studii proveditelnosti na novou trasu metra O

Návrh nové trasy metra O

Hlavní město již několik měsíců zvažuje ideu okružní trasy pražského metra, která by měla vést mimo centrum Prahy a propojila by významné železniční uzly a usnadnila do budoucna cestování nejen na severu Prahy.

„V Praze se dnes psala historie. Od myšlenky okružní linky metra O jsme se posunuli ke konkrétním krokům. Na jejich konci budou mít Pražané pátou linku metra. Máme hotové zadání pro studii proveditelnosti. Další zastávka je vypsání veřejné zakázky. S Praha Sobě jsme začali stavět metro D a s další linkou nezahálíme. Nesmíme zaspat rozvoj. Praha musí neustále připravovat další a další infrastrukturní projekty. Nejde čekat, až se dostaví něco, tak začneme s něčím dalším. To je špatně. V některých úsecích by se pátá linka metra uživila i dnes bez budoucí zástavby. Rychlé spojení Smíchova, Pankráce a Žižkova hledá 150 000 lidí denně. Ze Smíchova a Dejvic by dnes jezdilo 100 000 cestujících,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Metro O, tedy okružní linka, by mohla propojit všechny stávající trasy metra, a tím významně pozvednout kvalitu pražské veřejné dopravy. Nová trasa by podle předpokladů zásadním způsobem zrychlila a zefektivnila cesty Pražanů a návštěvníků města. Zároveň by umožnila přestup na železniční dopravu na klíčových pražských nádražích, jako jsou Smíchov, Libeň či Dejvice.

„Piráti dlouhodobě a jednoznačně podporují další rozšiřování městské hromadné dopravy, která je a nadále bude jedním z nejpreferovanějších způsobů pohybu po městě. Vedení okružní trasy další linky metra je vždy samo o sobě otázkou, a proto jsem rád, že odborníci budou moci prověřit, zda je tato varianta opravdu tím nejvhodnějším a nejefektivnějším řešením. Praha je moderní rychle se rozvíjející metropole, musíme proto připravit k rozvoji i pozemky ve vlastnictví města, kde vybudujeme městské nájemní bydlení, které Praha nutně potřebuje v boji s rostoucími náklady na bydlení. Součástí přípravy těchto pozemků například v oblasti Bohdalce, Michle či Slatin je vybudování právě této linky metra, která umožní vybudování nových rezidenčních čtvrtí,“ doplňuje primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Na jednom z nejbližších jednání Rady hl. m. Prahy by mělo být schváleno zadání studie proveditelnosti. Ta by byla vypracována ve dvou fázích. První z nich by měla za úkol prověřit smysluplnost obsluhy území se zohledněním rozvojových kapacit jednotlivých lokalit tak, jak je předpokládají rozvojové dokumenty Prahy. Kromě toho by se první fáze zaměřovala na posouzení celospolečenských dopadů nebo například dopady na ekonomiku. Dále se počítá s určením nejvýhodnějšího umístění stanic s ohledem na efektivitu dopravní obsluhy a dalšími dílčími kroky. První fáze by měla trvat přibližně 18 měsíců.

V další fázi se počítá s tím, že by byly navrženy provozní aspekty nové trasy metra včetně vztahu k dalším linkám veřejné dopravy, byl posouzen efekt nové trasy metra s ohledem na železniční tunely pod centrem Prahy a byly by vypočítány investiční a provozní náklady návrhu nové trasy. Studie by také obsahovala možnosti financování s ohledem na realizovatelnost v podmínkách České republiky. Druhá fáze je plánována na 12 měsíců.

Celá studie proveditelnosti by následně byla po vypořádání připomínek předložena do Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy ke schválení a případnému zadání dalších navazujících úkolů.

Pro zpracování studie proveditelnosti budou vytvořeny dvě úrovně řízení projektu. Řídicí úroveň bude představovat výbor složený z politické reprezentace hl. m. Prahy, vedoucích představitelů městských organizací a přizvaných externích odborníků.

Pracovní úroveň pak bude reprezentována pracovní skupinou, které bude na pravidelných setkáních informována o postupu vypracování studie proveditelnosti, bude práce připomínkovat a metodicky řídit. Mimo zadavatele a městských organizací budou do pracovní skupiny pozvání také zástupci Správy železnic, Ministerstva dopravy ČR a dalších externích organizací.

Zdroj: MHP

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...