Pražští radní změnili stanovy Dopravního podniku

DPP majetek prodej

Pražská rada schválila změnu stanov DPP tak, aby mohla společnost nakládat s nemovitým majetkem bez schválení valné hromady (Rady hlavního města Prahy při výkonu působnosti valné hromady) pouze do výše 50 milionů korun, což je standardní částka, která platí i v případě nakládání s majetkem města svěřeným velkým městským částem. Dříve byly vybrané majetkoprávní dispozice podmíněné předchozím souhlasem valné hromady vázány až na hodnotu 6 miliard korun. Dále byla zavedena informační povinnost pro představenstvo DPP vůči radě města v případě významných transakcí nad 1 % základního kapitálu.

„Důvodem této změny je nezbytné posílení transparentnosti hospodaření Dopravního podniku hlavního města Prahy a zájem zajistit důslednou kontrolu ze strany města ve vztahu ke schvalování významných majetkových a závazkových transakcí. V boji proti korupci v městských firmách je obecně důležité, aby bylo hospodaření pod kontrolou jak města, tak veřejnosti. Nedostatečná kontrola městských firem pak vytváří prostor pro nestandardní či dokonce korupční jednání, které může poškozovat zájmy Prahy a občanů metropole,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

Důvodem pro změnu je nezbytné posílení transparentnosti hospodaření DPP a snaha zajistit důslednou kontrolu ze strany hl. m. Prahy ve vztahu ke schvalování důležitých majetkových a závazkových transakcí. „Změnu samozřejmě vítám a je důležité, aby kontrola hospodaření i nakládání s majetkem byla co nejvyšší. Nicméně je důležité zmínit, že za tři a půl roku se takový prodej uskutečnil pouze jednou a byl to prodej ubytovny hlavnímu městu Praze,“ doplňuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy