Rada hlavního města Prahy schválila novelu jednacího řádu

Rada hlavního města Prahy

„Pokud chceme předcházet kauzám jako Dozimetr a jím podobným, jsem přesvědčená, že Rada hlavního města Prahy musí přijmout změnu svého jednacího řadu a opatření, která přinesou efektivní a hospodárné fungování města. Zvýšením transparentnosti a veřejné kontroly se zmenšuje prostor pro korupční jednání a zvyšuje se politická odpovědnost volených zástupců za přijatá rozhodnutí,“ říká radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová.

Bez posílení transparentnosti rozhodovacích procesů nelze vyloučit, že dílčí zájmy osob nebo skupin, které se účastní rozhodovacích procesů na úrovni místní samosprávy, mohou v nežádoucí míře ovlivňovat výsledek rozhodování. Návrh radní Hany Kordové Marvanové a primátora Zdeňka Hřiba, který zahrnuje dva body, toto riziko výrazně snižuje. Prvním z nich je povinné zaznamenávání jmenovitého hlasování členů Rady hlavního města Prahy. Doposud je jmenovité hlasování zakotveno pouze při jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy. Řada důležitých rozhodnutí je však přijímána pouze Radou, takže je žádoucí, aby bylo zaznamenáno konkrétně, kdo a jak o návrhu usnesení hlasoval.

„Jsem velice rád, že koalice našla pro projednání tohoto materiálu odvahu a vyslyšela dlouhodobé volání klubu Pirátů. Navržené změny jednacího řádu Rady hlavního města Prahy přispějí k dosažení maximální transparentnosti jednání a úkonů Rady hlavního města. Dojde k posílení možnosti veřejné kontroly a přímé odpovědnosti volených zástupců hlavního města. Zároveň se zmenší prostor pro korupční jednání. Toto opatření je důležité pro efektivní a hospodárné fungování hlavního města,” říká primátor hl m. Prahy Zdeněk Hřib.

S ohledem na potřebu zachování tzv. hybridního jednání Rady tak, aby bylo možné jmenovité zaznamenávání výsledku hlasování jednotlivých členů rady hlavního města Prahy prostřednictvím technického zařízení, a to jak při osobní přítomnosti v zasedací místnosti, tak i při účasti formou videokonference, si zavedení této změny do praxe vyžádá určitý čas. Novela jednacího řádu bude proto účinná od 1. 1. 2023 tak, aby bylo možné do tohoto termínu vyřešit zaznamenávání prezenčního i online hlasování jednotným způsobem pomocí technického zařízení.

„Těší mě, že zachování tzv. hybridního jednání a možnost hlasovat mimo místnost Rady se podařilo ukotvit do této aktualizace jednacího řádu. Po zkušenostech z období pandemie covid-19 se ukázalo, že bez obdobných technologických možností není možné řídit moderní úřad efektivně,“ míní pirmátor Zdeněk Hřib.

Druhý bod směřuje k úpravě uchovávání zvukových záznamů z jednání Rady hlavního města Prahy spolu se zápisem. Doposud je toto v jednacím řádu upraveno tak, že se zvukový záznam uchovává pouze do doby zpracování zápisu. Vzhledem k tomu, že zápis zdaleka neobsahuje a ani nemůže obsahovat celou diskusi k projednávaným bodům, je důležité v zájmu transparentnosti, aby byl i zvukový záznam zachováván a nebyl smazán po vyhotovení zápisu, doba jeho uchování bude prověřena ve spolupráci s informačním ombudsmanem.

„Věřím, že obě změny přispějí ke zvýšení veřejné kontroly, a tudíž i k rozšíření možnosti informované účasti veřejnosti na správě věcí veřejných,“ uzavírá radní Hana Kordová Marvanová.

Zdroj: MHP