Přeskočit na obsah

Rekapitulace „Projektu rozvoje veřejné správy“

Úřad vlády ČR

Globálním cílem Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 bylo zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy, a to cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy, při naplňování principů dekoncentrace, decentralizace a subsidiarity. Podívejme se nyní na stav, kterého se podařilo dosáhnout i přes všechny komplikace zapříčiněné koronavirovou krizí – v některých oblastech se celkem dařilo, jinde to stále trochu pokulhává.

Nejprve digitální agendy a procesy, které náleží do oblasti e-governmentu:

Zcela klíčový milník pro pokračující digitalizaci veřejné správy představovalo zahájení účinnosti zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, stejně jako aktualizace strategie Digitální Česko počátkem roku 2020. V návaznosti na evropské nařízení o Jednotné digitální bráně proběhlo v prosinci 2020 spuštění Katalogu služeb veřejné správy a Katalogu služeb Jednotné digitální brány na anglické variantě Portálu veřejné správy. Katalog služeb se aktuálně nachází v ověřovacím provozu, stále totiž probíhá jeho naplňování. Orgány veřejné moci, jejichž povinností je služby do Katalogu vkládat (ministerstva, ústřední správní úřady a další), tak měly učinit do 1. 2. 2021.

Nadále se pokračovalo v rozvoji služeb Portálu občana a Portálu veřejné správy, např. v podobě zavedení automatické archivace datových zpráv či zpřístupnění zdravotní dokumentace uživatelům Portálu občana, a v rozšiřování počtu portálů obcí, krajů a dalších subjektů propojených se státním portálem. Současně probíhala koordinace prací na spuštění provozu dynamického nákupního systému („DNS“) na pořizování platebních bran ve veřejné správě. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s NAKIT spustilo projekt s názvem Platební brány pro veřejnou správu, díky kterému bude pořízení platební brány pro orgány veřejné moci snazší, a především ekonomicky výhodnější. V neposlední řadě je průběžně rozvíjen design systém Gov.cz, který slouží jako manuál a zároveň zdroj otevřeného kódu pro tvůrce webů a portálů ve veřejné správě.

e-Sbírka a e-Legislativa

Ministerstvo vnitra v roce 2020 pokračovalo v realizaci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů. Dokončilo tvorbu databáze právních předpisů a jejich úplných znění a základní nástroje pro tvorbu právních předpisů v úplném znění. Systém e-Sbírka a e-Legislativa byl doplněn o opatření dále zvyšující jeho kybernetickou bezpečnost.

Odstartovala také aktivita, v jejímž rámci je analyzován český právní řád a identifikovány nepoužívané (vyhaslé) předpisy, které by následně měly být zrušeny. Výstupem aktivity bude databáze předpisů, v níž u každého předpisu bude též uvedeno, zda ukládá práva či stanoví povinnosti územním samosprávným celkům. Analýza bude hotova koncem roku 2021.

Digitalizace archivů

V roce 2020 byl spuštěn ověřovací pilotní provoz informačního systému Evidence Národního archivního dědictví na Národním portálu, zkráceně PEvA II, který slouží k evidenci archiválií soukromým i veřejným archivům, muzeím, knihovnám, galeriím, památníkům, veřejným výzkumným institucím a vysokým školám, které pečují o archiválie. Protože se počítá s možností komunikace systému PEvA II s dalšími informačními systémy, byla provedena atestace dlouhodobého řízení ISVS, atestace referenčních rozhraní ISVS, posouzení bezpečnosti dat a shody se zákonem o kybernetické bezpečnosti. V rámci pilotního provozu je prováděna administrace uživatelů v systému PEvA II, kterým je také poskytována základní uživatelská podpora a dále probíhala školení uživatelů a lokálních administrátorů systému.

Otevřená data

Ministerstvo vnitra pokračovalo v rozvoji Národního katalogu otevřených dat a v tvorbě datových politik v kontextu Národního architektonického plánu. V roce 2020 se také konala výroční konference Otevřená data 2020, tentokrát on-line, kterou shlédlo přes 120 účastníků. S ohledem na priority Evropské komise v rámci publikace datasetů s vysokou hodnotou MV ČR navrhlo Komisi a členským státům formou expertního vstupu Důležitost datové kvality datových sad s vysokou hodnotou řešení navrhující technická kritéria a požadavky na datovou kvalitu a interoperabilitu datasetů.

Kybernetická bezpečnost

Z důvodu nárůstu kybernetických útoků během pandemie bylo nutné klást důraz na zavedení a udržování vhodných organizačních a technických opatření, které ve značné míře snižují nebo úplně omezují úspěšnost útoků vedených vůči informačním a komunikačním systémům. Oblast opatření pro významné informační systémy, systémy kritické informační infrastruktury a systémy základní služby pokryl zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti, pro ostatní systémy však oblast opatření nebyla dostatečně pokryta.

Tuto skutečnost se podařilo napravit odborníkům na kybernetickou bezpečnost spadajícím pod projekt Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR, Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Národní agentuře pro informační a komunikační technologie vydáním tzv. Minimálního bezpečnostního standardu. Cílem dokumentu je pomoci s kybernetickou bezpečností organizacím a systémům v celé ČR.

Centrální nákupy ICT

V roce 2020 bylo v oblasti centrálních nákupů státu i nadále a se stejnou intenzitou pokračováno v nákupu SW produktů od společností Microsoft, Cisco, IBM, VMware, Oracle, a to na základě uzavřených Rámcových dohod. Za celý rok byly díky centrálním nákupům ICT ušetřeny 2 mld. korun.

Mapový portál veřejné správy

Závěrem roku MV ČR spustilo mapový portál veřejné správy běžící na platformě ArcGIS Online. Základem portálu jsou mapové aplikace, které se zaměřují na údaje o obyvatelstvu, financování výkonu přenesené působnosti, vydávání osobních dokladů nebo na modelování budoucího vývoje. Další důležitou částí je aplikace s názvem Kam na úřad. Díky ní občané rychle a přehledně naleznou detailní informace, kde mají vyřídit své úřední záležitosti. Na portálu jsou k využití rovněž tematické mapy.

A to ostatní…

Nová koncepce rozvoje veřejné správy

V roce 2020 vstoupila v platnost nová koncepce rozvoje veřejné správy s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. Koncepce předurčuje směřování rozvoje veřejné správy na dalších deset let, hlavním cílem je na všech úrovních systému veřejné správy zavést princip klientského přístupu a servisu.

Aktualizace měření a hodnocení veřejné správy

MV ČR představilo zásadně aktualizovaný systém měření a hodnocení veřejné správy složený ze dvou klíčových součástí. První obsahuje popis aktuálního stavu a dění ve veřejné správě (Výroční zpráva o stavu veřejné správy). Druhou částí je aktualizovaný datový set, tj. soubor vybraných indikátorů, které vypovídají o výkonu a žádoucím rozvoji veřejné správy v klíčových oblastech.

Územněsprávní členění státu

Vyhlášením zákona č. 51/2020 Sb., o územněsprávním členění státu, došlo k dokončení územních reforem započatých po sametové revoluci. Zákon zrušil staré kraje z roku 1960 a zajistil tzv. skladebnost územních jednotek. Současně se zákonem byly zpracovány také prováděcí vyhlášky. MV ČR rovněž vedlo informační kampaň s cílením na dotčené obce a například vytvořilo novou oficiální mapu územněsprávního členění státu.

Příspěvek na výkon státní správy

Pro zákon o státním rozpočtu na rok 2021 byla připravena nová výkonová platba v rámci příspěvku na výkon státní správy pro obce, a to za zpracování avíza živnostenských úřadů (338 Kč za jedno avízo). Další novou výkonovou platbou je motivační platba 35 Kč za aktivaci elektronického čipu u vydaného občanského průkazu. Současně byla dokončena a publikována nová Metodika stanovení režijních nákladů na výkon státní správy.

Snižování byrokratické zátěže

V říjnu 2020 byl zahájen projekt s názvem Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru, na kterém MV ČR spolupracuje s Technologickou agenturou ČR. Výzkum je rozdělen do dvou částí. První postihne interakce občanů s veřejnou správou v jejich konkrétních životních situacích (např. odchod do starobního důchodu, ztráta/odcizení všech dokladů apod.), druhá část výzkumu zmapuje konkrétní skupiny obyvatel (např. matka na mateřské dovolené, senior apod.).

Vzdělávání

Institut pro veřejnou správu Praha realizoval pro MV ČR třetí ročník vzdělávacího programu pro zastupitele obcí Zastupitel v kurzu. Ten zastupitelům nabídl tři nové kurzy: 1. Práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obcí, 2. Veřejné zakázky malého rozsahu a 3. Strategické řízení a plánování obce.

Easy-to-Read

Ministerstvo vnitra aplikovalo metodu Easy-to-read (ETR) popsanou například v Metodice pro tvorbu srozumitelných informací ve veřejné správě a pro tvorbu zjednodušených textů (rovněž od MV ČR). Metoda byla použita při překladu informace o způsobu hlasování ve volbách do senátu a do krajských zastupitelstev v roce 2020.

Podpora řízení kvality

Na přelomu let 2019 a 2020 MV pořádalo blok tří vzdělávacích aktivit k podpoře řízení kvality na úřadech obcí a krajů. V roce 2020 se konaly semináře k analýze dat a kybernetické bezpečnosti, vyšel český překlad metodiky CAF 2020 – Společného hodnotícího rámce a uskutečnil se 13. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Inovace ve veřejné správě

V roce 2020 byly MV vydány brožury k rozvoji inovačního managementu ve veřejné správě. Vyšla brožura zahraniční praxe v systémovém přístupu k inovacím a dvě přehledové tiskoviny věnující se rozvoji inovací v úřadech obcí a krajů, a také státu. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu MV ČR pořádalo sérii webinářů k inovačnímu managementu ve veřejné správě.

Výstup vznikl v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Publikace

V roce 2020 byla vydána pátá výroční zpráva o stavu české veřejné správy (za rok 2019). Úkolem výroční zprávy je pokračovat v podávání základních informací o veřejné správě v ČR za uplynulý rok. Struktura dokumentu se již třetím rokem opírá o Systém měření a hodnocení veřejné správy.

MV ČR představilo svou vizi moderního úřadu v nové publikaci Úřad 21. století: vize a současné trendy.

Projednávání materiálů na RVVS a RVIS

Na jednáních meziresortní Rady vlády pro veřejnou správu (RVVS) byly projednávány veškeré klíčové materiály, které byly předem projednány také na jejích řídicích výborech. Na webových stránkách MV ČR jsou k dispozici zápisy z jednání těchto orgánů.

Redakčně kráceno

Zdroj: MV ČR

Foto: Packa

1 komentář na “Rekapitulace „Projektu rozvoje veřejné správy“”

  1. Pingback: Komentář a doplnění k výsledkům rozvoje veřejné správy | eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář