Přeskočit na obsah

Účetní závěrka České rozvojové agentury obsahovala chyby ve výši přes 62 mil. Kč

NKÚ ČRA

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil u České rozvojové agentury (ČRA) správnost vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2020. Kontrola se zaměřila také na správnost údajů, které ČRA předkládala pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Kontroloři zjistili v účetnictví ČRA nesprávnosti ve výši 62,5 milionu korun a v údajích pro hodnocení plnění rozpočtu nesprávnosti ve výši 40,7 milionu korun.

Významné nesprávnosti v účetní závěrce vznikly tím, že ČRA neúčtovala v roce 2020 o některých nákladech a výnosech z transferů. Konkrétně se jednalo o náklady z poskytnutých transferů ve výši 6,4 milionu korun, ačkoliv příjemce prostředky v průběhu roku 2020 spotřeboval. ČRA také neúčtovala o výnosech z přijatých transferů ve výši tří milionů korun, přestože přijaté prostředky v průběhu roku 2020 prokazatelně spotřebovala.

V účetní závěrce za rok 2020 se významné nesprávnosti týkaly i její přílohy. Kontroloři je vyčíslili na 51,7 milionu korun. Vznikly tím, že ČRA vykázala podmíněné závazky z dotací na rok 2021 nesprávně jako podmíněné závazky z jiných smluv.

NKÚ proto vyhodnotil informace na některých účtech ve výkazu zisku a ztráty, v rozvaze a ve výkazu příloha v účetní závěrce jako nespolehlivé. Ostatní informace v účetní závěrce však podle kontrolorů podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Kontroloři zjistili významné nesprávnosti také v údajích pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020. Jednalo se především o vykázání výdajů na humanitární zahraniční pomoc. Ty ČRA vykázala nesprávně jako výdaje na rozvojovou zahraniční pomoc.

Na základě výsledků kontroly upozornil NKÚ na nekoncepční vymezení pojmu transfer v účetních předpisech pro vybrané účetní jednotky. V praxi v důsledku současného vymezení vznikají alternativní možnosti účtování, které však mohou podávat odlišnou informaci o transakci. NKÚ proto doporučuje upravit vymezení tohoto pojmu.

Zdroj: NKÚ

Napsat komentář