ÚOHS zastavil řízení se společností NET4GAS z důvodu příznivosti pozdější právní úpravy

NET4GAS sídlo

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zrušil svým pravomocným rozhodnutím prvostupňové rozhodnutí o možném zneužití dominantního postavení společností Net4Gas a správní řízení v dané věci zastavil.

Společnosti NET4GAS byla v lednu roku 2021 prvoinstančním rozhodnutím uložena pokuta ve výši 10 milionů korun za zneužití dominantního postavení trhu poskytování služeb přepravy zemního plynu v České republice. Konkrétně se jednalo o znevýhodňující smluvní podmínky pro soutěžitele SPP Storage v souvislosti s připojováním zásobníku plynu Dolní Bojanovice k přepravní soustavě zemního plynu v České republice provozované společností NET4GAS.

Předseda Úřadu v řízení o rozkladu konstatoval, že uvedené jednání již nemůže být považováno za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ani článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť v mezidobí došlo k novelizaci energetického zákona. V jejím důsledku požadavky, které účastník řízení vznesl vůči společnosti SPP Storage, nově odpovídají povinnostem, jež provozovateli zásobníku plynu ukládají kogentní ustanovení energetického zákona. Kladení těchto požadavků nemůže být považováno za jednání neslučitelné s pravidly hospodářské soutěže a nejde tedy o protiprávní jednání.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...