Přeskočit na obsah

Co vláda slibuje k eGovernmentu? Všech 64 EG opatření na jednom místě

czech egovernment

Pečlivě jsme za vás prostudovali a prohrabali celé programové prohlášení vlády a zde jsou body týkající se eGovernmentu a digitalizace veřejné správy. A je to slibné čtení. Tak uvidíme, co se povede. Chceme opravdu fungující eGovernment (ne jako dosud). A chceme ho moderní. Shodou okolností nám z toho vyšel 64-bitový eGovernment.

Programové prohlášení vlády je i přes různé snahy tak trochu příliš hutný dokument. Ano, leckdo se zaměří na pro něj blízkou kapitolu podle jejího názvu, ale získat komplexní přehled o celých oblastech, to je velice obtížné. A proto jsme se tímto materiálem prokousali za vás a vybrali to, co jistě nejen nás bude zajímat jako eOpatření k eGovernmentu.

Část Legislativa obsahuje základní mechanismy modernizace právního řádu a zákonů, což se dotýká i efektivní a digitální veřejné správy. Ostatně, veřejná správa je právě legislativou svázána více, než klienti. V části Veřejná správa jsme vybrali ta opatření, která přímo souvisí s její modernizací (tedy s eGovernmentem jako eVládnutím) a s modernizací její organizace. Sekce Digitalizace obsahuje podstatné body ze stejnojmenné kapitoly s ohledem opět na eGovernment. A poslední sekce Související obsahuje 28 vybraných bodů z ostatních kapitol, které ale úzce s digitalizací veřejného sektoru souvisejí a jsou mnohdy doplněním či konkretizací opatření v digitalizaci či veřejné správě.

Aniž by to byl náš záměr, náhodou jsme do výběru zařadili celkem 64 jednotlivých opatření. Lze tedy s nadsázkou říci, že očekáváme plnohodnotnou 64-bitovou digitalizaci a eGovernment.

Legislativa

 1. Zvýšíme kvalitu legislativy.
 2. Každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy očekávaných dopadů.
 3. Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády.
 4. U nových zákonů, nařízení vlády a vyhlášek zpravidla nejpozději do pěti let od nabytí účinnosti vyhodnotíme jejich fungování v praxi. Za tímto účelem budeme využívat metodiku hodnocení celkového společenského přínosu a dopadů legislativy ex-ante a ex-post v souladu s dobrou praxí v EU a doporučeními OECD.
 5. Nutná pravidla zjednodušíme. Zrušíme, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl.
 6. Zavedeme moderní formy veřejných konzultací k připravované a existující legislativě.
 7. Na podporu chytrého řízení státu zřídíme při Úřadu vlády špičkové expertní pracoviště v čele s renomovanými odborníky a se zázemím s vlastními experty.

Veřejná správa

 1. Na základě inventury všech agend státu do konce roku 2022 představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst.
 2. Zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme.
 3. Zavedeme měření výkonu a efektivity státních (veřejných) služeb pomocí benchmarkingu jako u soukromých firem (rozsah agendy, náklady na výkon agendy, institucionální zajištění, úroveň digitalizace).
 4. Zpřehledníme a zjednodušíme povinnosti občanů a podnikatelů vůči státu ve spolupráci s profesními a podnikatelskými organizacemi prostřednictvím sdílené platformy.
 5. Zrušíme zbytné nebo duplicitní povinnosti ve spolupráci se zástupci komerčního a neziskového sektoru.
 6. Podpoříme vznik platformy pro zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti právního řádu.
 7. Všechny platby vůči veřejné správě včetně kolků bude možné hradit platební kartou či bezhotovostně.
 8. Zjednodušíme veřejné zadávání, zvýšíme transparentnost, vydáme metodické pokyny k zadávání pro jednotlivé druhy komodit a služeb (stavební zakázky, ICT zakázky, právní služby, ekonomické poradenství, konzultace, audity…) tak, aby mohli veřejní zadavatelé při svých nákupech lépe vyvážit požadavky jak na cenu, tak na kvalitu a další nefinanční kritéria.
 9. Součástí veřejné správy bude silná centrální autorita s potřebnou pravomocí v oblasti ICT, která bude mít silný mandát vůči všem organizačním jednotkám veřejné správy včetně jejich zřizovaných a příspěvkových organizací. Bude vybavená dostatečnou metodickou, rozpočtovou, legislativní i kontrolní pravomocí, aby byla schopná napříč veřejnou správou prosazovat efektivní, bezpečnou a dlouhodobě udržitelnou digitalizaci veřejné správy.

Digitalizace

 1. Dokončíme realizaci zákona o právu na digitální služby, zejména důsledně naplníme katalog služeb veřejné správy a plán jejich postupné digitalizace nejpozději k 1. 2. 2025.
 2. Důsledně budeme vymáhat, aby mezi úřady obíhala data, nikoli občan. Pokud občan státu data jednou poskytne, už je po něm stát nesmí znovu vyžadovat. Z toho důvodu budeme rozvíjet a stabilně financovat centrálně sdílené informační systémy, zejména projekt základních registrů.
 3. Vytvoříme již v roce 2022 centrální koordinační tým a transformační týmy podporující digitální transformaci jednotlivých centrálních úřadů.
 4. Posílíme odborné a personální kapacity centrálních úřadů pro provedení digitální transformace procesů, kvalitnější zadávání veřejných zakázek a jejich následné projektové řízení.
 5. Všem transformačním týmům přidělíme dostatečné pravomoci a zdroje pro řízení a provádění digitální transformace.
 6. Co nejrychleji, nejpozději v roce 2023, zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak (tvorba tzv. eDokladovky), kompatibilní s elektronickými doklady EU.
 7. Co nejrychleji zajistíme zprovoznění systému, který bude občany včas informovat o končící platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů.
 8. Zrychlíme proces otevírání dat (open data) a aktualizace otevřených dat na všech úřadech veřejné správy.
 9. Strategické a další materiály, které si stát zadává či vytváří a nepodléhají utajení (bezpečnost a obrana státu), budou dostupné pro jiné orgány veřejné správy a v co nejširším rozsahu i veřejnosti.
 10. Otevřeme data komerčnímu i neziskovému sektoru a přizveme je, aby se tak podílely na rychlejším rozvoji digitálních služeb veřejné správy a privátního sektoru.
 11. Zajistíme uživatelsky přívětivý jednotný standard portálů veřejné správy.
 12. Ve spolupráci se zástupci podnikatelských organizací doplníme rodinu portálů veřejné správy o bezplatně přístupný Portál podnikatele, který bude zprostředkovávat jak komunikaci vůči veřejné správě, tak také komunikaci mezi podnikateli. Jeho provozem by byly pověřeny podnikatelské organizace.
 13. Rozšíříme funkce Czech POINTu a ve stejném rozsahu zřídíme telefonickou informační a transakční linku s asistentem. Stanou se z nich alternativní přátelské univerzální podatelny pro všechny, kdo se státem nechtějí komunikovat přes internet – online.
 14. Prosadíme jednotné uživatelské a programové (API) rozhraní pro komunikaci se státem.
 15. Všechny online služby budou vytvářeny uživatelsky přívětivě a budou mít obdobné a intuitivní ovládání (UX).
 16. Služby budou poskytovány v otevřených formátech. Tím podpoříme možnost komerčního a neziskového sektoru podílet se na zajištění digitálních služeb pro občany a podnikatele s možností publikace takových služeb v rodině portálů veřejné správy při dodržení bezpečnostních a technologických standardů.
 17. Prosadíme moderní jednotný standard pro elektronickou spisovou službu a „digitální“ archivnictví pro dlouhodobou životnost digitálních dokumentů.
 18. Vytvoříme jednotné digitální tržiště (Digital Marketplace – eGov), kde budou moci orgány veřejné správy poptávat a nakupovat komoditní služby ICT pro zajištění digitálních služeb státu. (Např. jako e-shop produktů a služeb, které mají v Rakousku.)
 19. Vytvoříme mobilní aplikaci Portálu občana, která postupně zjednoduší komunikaci se státem a vyřizování běžných operací pro občany a firmy.
 20. Zprůchodníme možnost sdílení údajů ze Základních registrů na základě souhlasu občana.
 21. Vytvoříme podmínky pro širší využívání digitálních úkonů, jak v komunikaci se státem, tak v soukromém sektoru, například uzavírání vícestranných smluv přes internet.
 22. Zavedeme zákony k posílení průhlednosti veřejné správy a prevence korupce. Jde zejména o jednotnou veřejnou evidenci dotací, rozklikávací rozpočty na úroveň faktur při zachování zásad obchodního tajemství.
 23. Zaměříme se na posílení kybernetické bezpečnosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.
 24. Vytvoříme efektivní platformu pro trvalou spolupráci veřejné správy a soukromého sektoru na ochraně společného kybernetického prostoru.
 25. Posílíme význam a koordinaci informační a kybernetické bezpečnosti v bezpečnostní politice státu (NÚKIB, Ministerstvo vnitra, Armáda ČR, zpravodajské služby) při zachování práva na soukromí a svobodu jednotlivce.
 26. Zasadíme se o spolupráci s EU, NATO a dalšími mezinárodními partnery tak, aby internet zůstal otevřený a bezpečný.
 27. Poskytneme součinnost s EU při řešení algoritmicky řízených platforem a sociálních sítí.
 28. V boji proti hybridním hrozbám budeme prosazovat ucelené řešení se zapojením všech aktérů, včetně odpovědných úřadů.
 29. Kritická infrastruktura bude stát na bezpečných, otevřených a auditovatelných technologiích přístupných kontrole odbornou veřejností pro hledání bezpečnostních děr (např. s využitím „bug bounty“). Samozřejmostí je zachování licenčních práv, práva na soukromí a pravidel volného trhu.
 30. Pro zavádění moderních služeb ICT je nezbytné usnadnit sdílení odborníků, znalostí a zkušeností mezi orgány veřejné správy (vznik národního kompetenčního centra, popř. multiresortních kompetenčních center).
 31. Vymezíme přesně a transparentně předmět činnosti kompetenčních center a státních podniků a organizací, které zajišťují ICT služby tak, aby byly zachovány principy hospodářské soutěže.
 32. Zrealizujeme koncept eGovernment Cloudu ve státní i komerční části a přijmeme flexibilnější pravidla pro nákup cloudových služeb v souladu se standardy EU.
 33. Zajistíme uložení osobních údajů obyvatel v bezpečných datových centrech na území ČR nebo ve státech EU.
 34. Zapracujeme na spuštění digitální mapy veřejné správy a krajských technických map, kde budou dostupná data o sítích dopravní a technické infrastruktury v území.
 35. Vytvoříme podmínky pro získání finančních zdrojů na pořízení dalších údajů a jejich aktualizaci a malým obcím pomůžeme s plněním této povinnosti. Zajistíme sdílení mezi veřejným a soukromým sektorem.
 36. Vytvoříme podmínky pro zvýšení efektivity koordinace staveb na podkladu digitální technické mapy a v ní vedených údajů o stavbách a stavebních záměrech.
 37. Předložíme návrh zákona o informačním modelování staveb a vystavěného prostředí (BIM), který umožní využívání a sdílení dat pro přípravu staveb, jejich povolování a užívání v průběhu doby jejich životnosti (digitální dvojčata).
 38. Podpoříme vzdělávací a výukové programy digitální a informační gramotnosti pro všechny generace podle jejich potřeb a úrovně znalostí a dovedností.
 39. Zaměříme se na VENDOR LOCK-IN (proprietární uzamčení). Provedeme analýzu existujících případů, navrhneme cestu pro jejich ukončení a zabráníme vzniku VENDOR LOCK-IN do budoucna.
 40. Software nebo jeho části vytvářené na zakázku budou otevřené (zdrojový kód bude použitelný i dalšími subjekty veřejné správy při zachování práv a ochrany duševního vlastnictví).

Související

 1. Místo účelového zaklekávání podpoříme proklientský přístup Finanční správy vůči občanům.
 2. Zavedeme jednotnou veřejnou evidenci dotací ze státního rozpočtu.
 3. Provedeme komplexní revizi systému kontrol veřejných prostředků s důrazem na posílení prvků hospodárnosti, efektivity a účelnosti a na snižování administrativní zátěže na straně kontrolovaných osob.
 4. Budeme pokračovat v rozvoji chytrých sítí. Cílem bude zajistit vysokou spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie a posílit digitalizaci a automatizaci distribuční a přenosové soustavy.
 5. Budeme pokračovat ve snižování byrokratické zátěže firem i živnostníků.
 6. Dotvoříme strukturu inovačních center a testbedů (referenčních center) nových technologií.
 7. Otevřeme trh práce zájemcům o práci ze třetích zemí, zajistíme digitalizaci a výrazné zrychlení procesu vyřizování žádostí o pracovní povolení. Zatraktivníme vydávání zaměstnaneckých akcií.
 8. Připravíme sadu opatření, která rychle zjednoduší podnikání v ČR. Podnikatelský balíček sestavíme na základě analýzy podnikatelského prostředí i přeměření administrativní zátěže podnikatelů a bude průběžně aktualizován.
 9. Zajistíme efektivní spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů a snížíme tím administrativní zátěž či výkladové nejasnosti.
 10. Budeme podporovat využívání nových technologií a zároveň budeme systematicky podporovat výuku digitálních dovedností napříč vzdělávací soustavou v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
 11. Podpoříme sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty, tedy urychlený rozvoj digitalizace českého zdravotnictví a propojení systémů jednotlivých zdravotnických zařízení.
 12. Zavedeme pravidelné reportování důležitých dat přímo řízených organizací MZ a systematický controlling pomocí elektronických nástrojů – vyhodnocování výsledků s jasným dopadem do praxe.
 13. Zavedeme personální, investiční a provozní benchmarking přímo řízených organizací.
 14. Vytvoříme podmínky pro posílení klíčové role ředitele školy – pedagogického lídra, včetně snížení administrativní zátěže mj. díky rozvoji informačního systému veřejné správy s termínem do září 2023.
 15. Zajistíme dostatečné finanční prostředky na pořízení a rozšíření nabídky digitálních učebních pomůcek (včetně ICT techniky), ale stejně tak na rozvoj digitálních dovedností učitelů i dětí, žáků a studentů.
 16. Budeme rozvíjet ucelený systém digitálních vzdělávacích zdrojů a posilovat jejich dostupnost.
 17. Podpoříme digitalizaci činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.
 18. Pozornost budeme věnovat efektivnějšímu sdílení informací ve vědě, výzkumu, vývoji a inovacích díky využití moderních a inovativních technologií.
 19. Zlepšíme schopnost ucházet se o prostředky z centrálně řízených programů EU, zejména v oblasti vědy, výzkumu a technologických inovací. Budeme aktivně podporovat zapojení ČR do důležitých projektů společného evropského zájmu (IPCEI). Jde nám přitom o posílení naší konkurenceschopnosti v Evropě i ve světě a podporu inovačního ekosystému.
 20. Do roku 2025 dokončíme digitalizaci resortu dopravy tak, aby občané mohli využívat on-line služeb spojených právě s dopravními agendami, jako je například vydání a výměna řidičského průkazu či zápisy změn v registru silničních vozidel.
 21. Jízdní řády zpřístupníme způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti – jako datové soubory v otevřeném a zároveň strojově čitelném formátu.
 22. Do poloviny roku 2022 navrhneme změny, které dále usnadní zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci.
 23. Schválíme další zákony k posílení transparentnosti veřejné správy a prevenci a postihu korupce.
 24. Zasadíme se o elektronický spis na soudech, jehož obsah bude sdílený příslušnými soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami.
 25. Zpřístupníme úplné elektronické podání do veřejných rejstříků, evidence skutečných majitelů a evidence svěřenských fondů.
 26. Vytvoříme moderní a uživatelsky přívětivou digitální platformu justičních eSlužeb a informací z oblasti justice.
 27. Zavedeme společnou platební bránu resortu justice pro zajištění možnosti placení vybraných soudních poplatků online.
  Zpřístupníme statistiku rozhodování soudců a soudů.

Michal Rada, redaktor egov-nn.com

Napsat komentář