Přeskočit na obsah

Ministerstvo zdravotnictví na exekucích zaplatilo z důvodu své nečinnosti minimálně 3,6 milionu Kč

Spolehlivost účetní závěrky po provedení účetních oprav

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva zdravotnictví (MZd) za rok 2021. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MZd předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Závěrečný účet MZd neobsahoval významné nesprávnosti. Kontrola probíhala i v otevřeném účetním období 2021. MZd proto průběžně opravovalo nedostatky, které kontroloři zjistili.

Hodnota opravných účetních zápisů činila 11 miliard korun (z toho 9,6 miliardy byla oprava podmíněných závazků z transferů) a hodnota oprav v rozpočtové klasifikaci, zejména oprava nesprávně zatříděných výdajů na transfery poskytované obecním a krajským nemocnicím, dosáhla čtyř miliard korun. Po provedení těchto oprav sestavilo MZd účetní závěrku, která dle názoru NKÚ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, a předložilo údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021, které jsou dle názoru NKÚ spolehlivé. Opatření přijatá k nápravě nedostatků z předchozí kontroly realizovalo MZd v plném rozsahu.

Kontroloři zjistili, že MZd uhradilo na exekucích minimálně 3,6 milionu korun, protože nesplnilo soudem uložené povinnosti ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ačkoliv je MZd povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti ministerstva, v několika případech tak opakovaně a dlouhodobě nečinilo. Tím vyvolalo čtyři exekuční řízení. MZd tak některé stanovené úkoly neplnilo nejhospodárnějším způsobem, což je jeho povinnost.

Zdroj: NKÚ

Napsat komentář