MŽP: Více elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Více elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Povolení výstavby větrných farem, solárních parků včetně souvisejících akumulačních stanic bude snazší a rychlejší. Vláda schválila usnesení, které Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo spolu s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Umožní vznik oblastí vhodných pro jednodušší povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie. Nyní resorty určí, které konkrétní oblasti budou pro tato opatření nejvhodnější.

„Rozvoj větrné energetiky v Česku dosud stagnoval, chceme proto najít takovou cestu, která umožní rozumnou výstavbu nových větrných elektráren respektující energetické potřeby státu i zájmy místních obyvatel. Je pro mě naprosto zásadní najít rovnováhu mezi podporou obnovitelných zdrojů a krajinným rázem tak, aby jej větrné elektrárny nenarušovaly a nebyly ve střetu s ochranou životního prostředí. Mapujeme českou krajinu na základě zhruba 60 různých map omezení, řešíme všechny nárazníkové zóny, abychom byli v souladu s ochranou přírody a krajiny, politikou územního rozvoje České republiky, dopravními stavbami a dalšími omezeními,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík.

Schválené usnesení vlády uvádí základní postup pro vymezování vhodných oblastí pro OZE v jednotlivých nástrojích územního plánování a dělá první krok k tomuto vymezení, kterým je schválení návrhu na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky. Typy staveb, jejichž povolování bude v akceleračních zónách jednodušší, zahrnují zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární parky nebo větrné farmy. Cílem je využít specifika každého území k maximálnímu zvýšení efektivity a produktivity OZE s minimálními negativními dopady.

„Vedle jádra bude naše energetika v budoucnosti stát na obnovitelných zdrojích. Proto je ale třeba se zaměřit na jejich rozvoj. My jsme již připravili novely, které přinesou sdílení elektřiny, zjednoduší povolávací řízení či zajistí efektivnější využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nyní jsme schválili usnesení, který umožní vznik takzvaných akceleračních zón. Jedná se o další krok, který povede k rozvoji obnovitelných zdrojů u nás,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „V těchto zónách bude proces povolování rozvoje obnovitelných zdrojů jednodušší. Půjde o lokality, které mají vysoký potenciál generovat elektřinu s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Jde například o zničené plochy, průmyslové zóny či bývalé doly. Díky tomu budeme mít více energie z bezpečných zdrojů, snížíme své výdaje za elektřinu a přispějeme k ochraně životního prostředí.“

Vymezování akceleračních zón bude dle významu jednotlivých zón zajišťovat stát, kraje a obce. Zóny nebudou smět vzniknout v území soustavy NATURA 2000, v národních parcích a v 1. a 2. zóně chráněných krajinných oblastí. Při vymezování budou dále posuzovány i další veřejné zájmy, jako např. v oblasti letectví nebo obrany státu.

„S obcemi i kraji vše projednáváme a chceme nastavit jasná a transparentní pravidla. Pro obce nebo místní komunity jsou pak akcelerační zóny a větrné elektrárny možností zapojit se do připravovaného konceptu komunitní energetiky a přímo využít elektřinu vyrobenou blízko jejich domovů,“ konstatuje ministr Hladík.

Změny pravidel v těchto územích se týkají zejména urychlení a zjednodušení povolovacích procesů pro projekty OZE. A to včetně zjednodušeného posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), to vše za předpokladu, že projekty splňují specifické podmínky stanovené pro dané oblasti. Povolovací postup u projektů týkajících se energie z obnovitelných zdrojů v oblastech vhodných pro zrychlené zavádění OZE nepřekročí 12 měsíců. Povolovací postupy pro modernizaci zařízení na výrobu energie, pro nová zařízení s elektrickou kapacitou nižší než 150 kW, pro skladování energie na stejném místě, včetně energetických a tepelných zařízení, i pro jejich připojení k soustavě ve vhodných oblastech nesmějí překročit šest měsíců. U projektů, které se nacházejí mimo oblasti vhodné pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, nesmí povolovací proces překročit dva roky.

„Usnesení navazuje na schválení nového stavebního zákona a právě dokončovanou digitalizaci stavebního řízení, které připravily podmínky pro rychlé, přehledné a pro občany komfortní povolování staveb. Vláda dokazuje, že bere závazky z programového prohlášení vážně a myslí na budoucnost české energetiky. Navíc se ukazuje, že lze zrychlovat povolovací procesy, aniž by to muselo být na úkor veřejných zájmů nebo místních obyvatel,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Na určování vhodných oblastí pro akcelerační zóny a schvalování konkrétních projektů budou spolupracovat státní orgány, místní samosprávy a místní veřejnost. Proces zahrne i veřejné projednání a posouzení veřejných připomínek. „To zajišťuje, že rozhodnutí budou reflektovat jak strategické cíle státu v oblasti obnovitelné energie, tak i potřeby a očekávání obyvatel dotčených území,“ dodává ministr Síkela.

TZ/MŽP

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...