Vláda schválila Koncepci Smart Cities

Koncepce Smart Cities

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce tímto dokumentem podporovat a motivovat obce k chytrému řešení nových problémů a výzev, které vyvstaly i díky opatřením proti pandemii.

Celý název vládou schváleného dokumentu je Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony a vychází z možnosti využití nových nástrojů, zejména digitalizace, k vytvoření dobrých podmínek pro život lidí kdekoli v České republice, ve městech i v malých obcích. Klíčovým průřezovým aspektem je posílení odolnosti, a to jak s ohledem na rychlé celospolečenské změny, tak na potřebu řešit dopady pandemie. Cílem je vyšší kvalita života, veřejných služeb a dobré podmínky pro život lidí v České republice.

Na základě tohoto dokumentu bude připravována a poskytována podpora aktivitám v území. Konkrétní řešení pro jednotlivé typy území, jejich možné financování a členění finančního plánování bude uvedeno v implementačním plánu. Jeho tvorby se mimo územních partnerů zúčastní také resorty a další instituce, odpovídající za jednotlivé komponenty uvedené v Koncepci. „Chceme vytvářet předpoklady pro možnost realizace pilotních řešení, jejich vyhodnocení a následného rozšíření do praxe k využití ostatními městy a obcemi. Nejedná se jen o jednotlivé oblasti jako energetika, doprava, apod. Koncepce nahlíží na rozvoj měst a obcí komplexně. S využitím potenciálu lidí a potenciálu území, prostřednictvím nových technologických nástrojů a inovativních přístupů v obcích, městech a regionech lze dosáhnout kvalitních podmínek pro život lidí, dobrého životního prostředí a posílení konkurenceschopnosti České republiky,“ dodává Klára Dostálová. Pro dosahování cílů uvedených v Koncepci a pro nastartování realizace SMART řešení bude klíčová podpora přípravy SMART projektů a pomoc s projektovou přípravou, kterou zprostředkuje mj. Národní plán obnovy.

Finanční podpora Smart Cities ze strany MMR
Integrovaný regionální operační program (IROP) podporuje chytrá opatření průřezově napříč většinou svých aktivit, a to přestože tento program není primárně zaměřen na oblast Smart City. Záleží tedy čistě na žadateli o dotaci, v jaké míře se rozhodne zařadit prvky, které je možné označit jako Smart.

V rámci IROP jsou přehledně zpracovány jednotlivé vyhlášené výzvy spolu s jejich podmínkami na odkazu https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy, které lze filtrovat např. dle tématu výzvy nebo zacílení finanční podpory.

Dále se lze inspirovat z návodně formulované sekce pro žadatele a příjemce na adrese https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci, v níž lze nalézt např. rady pro žadatele relevantní dokumenty a seznam doporučených projektů IROP.

Oblast Smart Cities je podporována také z dalších evropských i národních zdrojů, jejichž přehled je možné nalézt na webu Smart Cities na adrese https://mmr.cz/cs/microsites/sc/kde-ziskat-finance.

TZ/MMR

@RadekVyskovsky