Evropská komise provede v lednu 2022 kontrolu dodržování povinnosti transparentnosti

Europe European Flag

Na počátku roku 2022 provede Evropská komise kontrolu dodržování povinností souvisejících s transparentností poskytnutých podpor.

Povinnost transparentnosti, tj. povinnost poskytovatelů zapisovat do systému Transparency Award Module (TAM) podpory překračující určitý limit, je stanovena v bodu 103 Dočasného rámce a v čl. 9 odst. 1 písmeno c) a přílohy III nařízení Komise č. 651/2014, ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“). Tuto povinnost může Komise uložit rovněž v rámci individuálního rozhodnutí, kterým prohlásí určité podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Podle Dočasného rámce musí členské státy, resp. poskytovatelé, zveřejňovat v rámci systému TAM příslušné informace o každé jednotlivé podpoře přesahující 100 000 EUR a v odvětví zemědělské prvovýroby a rybolovu přesahující 10 000 EUR, a to do dvanácti měsíců od poskytnutí podpory. V rámci GBER je limit stanoven, s určitými výjimkami, na 60 000 EUR pro příjemce působící v zemědělské prvovýrobě, 30 000 EUR pro příjemce působící v odvětví rybolovu a akvakultury a 500 000 EUR pro příjemce v ostatních oblastech. Lhůta pro zveřejnění v systému TAM je do šesti měsíců od poskytnutí podpory.

Komise proto vyzývá členské státy, resp. poskytovatele, aby provedly kontrolu a zápis poskytnutých podpor, které splňují podmínky k plnění povinnosti transparentnosti, do systému Transparency Award Module (TAM), a to do 15. ledna 2022.

TZ

@RadekVyskovsky

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...