Rada EU přijala nová pravidla hospodářské soutěže na internetu

Akt o digitálních trzích

Rada Evropské unie definitivně schválila nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (Digital Markets Act – DMA). Akt o digitálních trzích zajišťuje rovné podmínky v digitálním odvětví stanovením jasných práv a pravidel pro velké online platformy (tzv. gatekeepers, strážce přístupu) tak, aby žádná z nich nezneužila svého postavení. Regulace digitálního trhu na úrovni Evropské unie vytvoří spravedlivé a konkurenceschopné digitální prostředí, jež umožní společnostem i spotřebitelům využívat digitálních příležitostí.

Je-li velká online platforma označena Evropskou komisí za strážce přístupu, bude muset do šesti měsíců splňovat pravidla aktu o digitálních trzích. Pokud strážce přístupu poruší pravidla stanovená v aktu o digitálních trzích, může mu být uložena pokuta až do výše 10 % jeho celkového celosvětového obratu. V případě opakovaného porušení mu může být uložena pokuta až do výše 20 % celosvětového obratu. Pokud strážce přístupu jedná v rozporu s aktem o digitálních trzích systematicky, tj. pokud poruší pravidla třikrát či vícekrát za osm let, může Evropská komise zahájit šetření trhu a v případě potřeby uložit opatření k nápravě jednání nebo strukturální nápravná opatření.

Evropská komise reagovala v prosinci 2020 na potřebu regulovat digitální prostor předložením tzv. digitálního balíčku (aktu o digitálních trzích – DMA a aktu o digitálních službách – DSA). Během roku 2021 byl návrh DMA projednáván v Evropském parlamentu a Radě EU, přičemž ÚOHS se jako gestor návrhu účastnil jednání pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž (G12) i Rady pro konkurenceschopnost. Francouzskému předsednictví EU se v březnu 2022 podařilo dovést projednávání DMA k politické shodě v rámci tzv. trialogu představitelů Rady EU, Evropského parlamentu a Evropské komise, kterou zástupci členských států EU potvrdili v květnu 2022. Za českého předsednictví došlo 5. července 2022 k přijetí dohody Evropským parlamentem a k dnešnímu schválení Radou EU. Legislativní akt byl tudíž přijat. Očekává se, že v září 2022 dojde ke společnému podpisu dokumentu předsedkyní Evropského parlamentu a předsedou či předsedkyní Rady. Následovat bude vyhlášení DMA v Úředním věštníku Evropské unie a po šesti měsících nabyde nařízení účinnosti.

Zdroj: ÚOHS

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...