Přeskočit na obsah

Úřad připravil metodické doporučení pro zdravotnická zařízení, jak postupovat při nákupu léčiv

léčiva nákup metodika

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil zejména pro zdravotnická zařízení metodický materiál k možnostem nákupu léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
Úřad k vypracování metodiky přistoupil, protože se při své rozhodovací i metodické činnosti stále častěji setkává s problematikou nákupu léčivých přípravků, a považuje tedy za účelné poskytnout zdravotnickým zařízením pomoc a doporučit vhodný postup, jakým by mohly být nákupy léčivých přípravků realizovány jak v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak v souladu s oprávněnými potřebami poskytovatelů zdravotní péče.

Při zpracovávání metodiky si byl Úřad vědom skutečnosti, že zvolené řešení by mělo umožňovat vystavovat a okamžitě (v řádu hodin) plnit jednotlivé dílčí objednávky, neboť časový aspekt dodávky léčivých přípravků je mnohdy zásadní, a dále, že je třeba hledat cesty, které umožní maximálně zjednodušit uzavírání smluv za současného udržení soutěžního prostředí.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pak současně upozornil, že nákup léčivých přípravků je pro typického poskytovatele zdravotní péče veřejnou zakázkou na dodávky, kterou je povinen zadat v zadávacím řízení; specifické výjimky z této povinnosti pro oblast zdravotnictví právní úprava totiž nezná.

Předkládané metodické doporučení vzniklo na základě konzultací a odborných jednání jak s gestorem právní úpravy zadávání veřejných zakázek, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tak zejména se zástupci předních poskytovatelů zdravotní péče a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Metodické doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nákup léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek

TZ

Napsat komentář